Thông bao chiêu sinh năm học 2022-2023

Thông bao chiêu sinh năm học 2022-2023
Ngày đăng: 25/07/2022 08:48 AM

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG MẦM NON THIÊN THẦN NHỎ

 

THÔNG BÁO

KÉ HOẠCH CHIÊU SINH NĂM HỌC 2022-2023

 

1/ Đối tượng:

2/ Chỉ tiêu:

- Học sinh khối Nhà trẻ: 03 nhoùm/ 33 hoà sô, trong đó

+ Treû  ñoä tuoåi 15 thaùng – 24 thaùng : nhận vào 07 hồ sơ

+ Treû ñoä tuoåi 25 thaùng –36 thaùng   : nhận vào 26 hồ sơ

- Học sinh khối Mẫu giái: 06 lớp / 84 hồ sơ, trong đó

+ Học sinh lớp mầm (Sinh năm 2019)/ 02 lớp :   nhận vào 26 hồ sơ

+ Học sinh lớp chồi (Sinh naêm 2018)/ 02 lớp  :   nhận vào 32 hồ sơ

- Học sinh  lớp  Lá   (Sinh năm 2017)/ 02 lớp   :  nhận vào 26 hồ sơ

3- Hồ sơ nhập học : Nhận tại văn phòng trường, gồm có:

4/ Thời gian chiêu sinh:

Trên đây là kế hoạch, chỉ tiêu chiêu sinh năm học 2022-2023của Trường Mầm non Thiên Thần Nhỏ.

                                                                   BGH

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline